lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Studentinformation

Vårterminen 2022

Vårterminen startar måndagen den 17 januari och pågår till och med söndagen den 5 juni.

Angående antagning

Vårterminens kurser har varit öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 september - 15 oktober. Antagningsprocessen består av två urval. Det första urvalet blev klart den 11 december då samtliga sökande fick ett antagningsbesked med svarskrav som skulle besvaras av antagna och reservplacerade studenter senast den 16 december för att behålla den erbjudna studie- eller reservplatsen. Det slutgiltiga antagningsbeskedet efter det andra urvalet kommunicerades den 22 december.

Studenter som har missat att besvara det preliminära antagningsbeskedet med svarskrav får lämna in en sen anmälan om kursen är öppen för anmälan på antagning.se. Vissa kurser öppnas för sen anmälan den 27 december på antagning.se. Vissa andra kurser som startar under den andra läsperioden kommer att öppnas för sen anmälan under perioden 7 - 23 mars.

Reservplacerade och sena sökande kommer att få besked om eventuell antagning i nära anslutning till kursstarten.

Angående undervisning

Med anledning av den pågående coronapandemin och en på nytt ökande smittspridning har regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om nya smittskyddsåtgärder som gäller från och med 23 december. Lunds universitet anpassar därför sin verksamhet för att på ett så säkert sätt som möjligt bedriva undervisning, forskning, samverkan och administration.

Beredskap behöver finnas for att situationen snabbt kan förändras beroende på smittspridningen i samhället. Folkhälsomyndigheten har härutöver också tagit fram särskilda allmänna råd som riktar sig till ovaccinerade, liksom rekommendationer såsom att hålla avstånd, undvika trängsel, och att stanna hemma vid symtom som tyder på covid-19. Studenter och anställda uppmanas att hålla sig informerade via Folkhälsomyndighetens och Region Skånes hemsidor samt universitetets coronasidor på lu.se/corona samt lunduniversity.lu.se/corona.

Undervisning och examination kommer att genomföras som planerat i universitetets lokaler under förutsättning att avstånd kan hållas och trängsel undvikas vid fysiska samlingar. I de fall tillräckliga smittskyddsåtgärder inte kan vidtas får undervisning genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets
lokaler. En riskbedömning kommer att genomföras för varje kurs och aktuell information kommer att delges de antagna studenterna via kursernas hemsidor i Canvas.

Kursinformation

Schemat för samtliga kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys publiceras i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn. Notera att schemat kan komma att justeras beroende på det rådande Corona-läget.

Till TimeEdit-webb

Hemsidor för vårterminens kurstillfällen finns för samtliga kurser i lärplattformen Canvas. Antagna studenter kommer automatiskt att få tillgång till respektive hemsidor i Canvas.

Till Canvas

Kurslitteratur

Litteraturlistor till vårterminens kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som ges vid naturvetenskapliga fakulteten publiceras nedan:

Höstterminen 2021

Terminen startar måndagen den 30 augusti  och pågår till och med söndagen den 16 januari 2022, med juluppehåll mellan 23 december 2021 och 6 januari 2022.

Kursinformation

Undervisning på grund- och avancerad nivå under hösten 2021 genomförs både digitalt och i universitetets lokaler. Vid campusundervisning ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer följas. För varje kurs som ges inom naturvetenskapliga fakulteten görs en riskbedömning om risken för smittspridning av Covid-19, se mer information längre ned på denna sida.

Information om introduktionsmöten, schema och skriftliga tentamina för samtliga kurser finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TineEdit-webb senast fem veckor före terminstart. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Till TimeEdit-webb

Hemsidor för höstterminens kurstillfällen för samtliga kurser i matematik och numerisk analys finns i lärplattformen Canvas. Dessa sidor kan nås från kurslistan i vänstermenyn. Antagna studenter får full tillgång till kurshemsidorna i Canvas i samband med antagningen.

Till Canvas

Litteraturlistor till höstterminens kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som ges vid naturvetenskapliga fakulteten finns nedan:

Om höstens undervisning med anledning av coronaviruset

För att kunna säkra en trygg studie- och arbetsplats för studenter och medarbetare fattar vi löpande beslut baserade på aktuella rekommendationer från ansvariga myndigheter. Informationen nedan uppdateras därför också löpande.

Undervisning både digitalt och på campus

Undervisningen kommer att genomföras både digitalt och i universitetets lokaler. Successiv återgång till undervisning och examination på campus påbörjas den 17 augusti och ska vara genomförd till 1 november 2021.

Vid campusundervisning ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer följas. Fysiska samlingar ska omfatta så få personer som möjligt.

Prioritering av undervisning och examination på campus

Följande moment och studentgrupper prioriteras (utan inbördes ordning) när det gäller undervisning och examination på campus.

  • Examination som inte kan eller inte utan stora svårigheter kan genomföras digitalt.
  • Undervisningsmoment med konstnärliga, praktiska och laborativa inslag.
  • Verksamhetsförlagd utbildning, fältstudier och praktik.
  • Utbildning för internationella studenter som för sitt uppehållstillstånd är beroende av att utbildning ges till övervägande del på plats, i den mån det är möjligt med hänsyn taget till universitetets beslut om anpassningar och då i anpassade små grupper efter riskbedömning. Introduktion av nytillkomna internationella studenter kan ske på plats om hänsyn är taget till universitetets beslut.
  • Nya studenter som börjar sin utbildning höstterminen 2021 samt de studenter som påbörjat sin utbildning under vårterminen 2020, höstterminen 2020 och vårterminen 2021 och som huvudsakligen haft undervisning på distans.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att studenter som har svårigheter att studera hemma eller av annan anledning har särskilda behov, bör prioriteras för att undervisas på plats i utbildningslokalerna.  

Riskbedömningar görs för varje kurs

För varje kurs som ges inom naturvetenskapliga fakulteten görs en riskbedömning om risken för smittspridning av Covid-19. Mer information om hur kurserna kommer att genomföras publiceras på respektive kurshemsidor.

Lunds Matematiska Sällskap

Missa inte Lunds Matematiska Sällskap!
Regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning.
Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats