Hoppa till huvudinnehåll

Programstruktur

Programmet har en enkel struktur som ger utrymme för stor flexibilitet och många valmöjligheter. Inom programmet läser man:

  • obligatoriska kurser som måste ingå i en examen
  • alternativobligatoriska kurser som väljs ur ett specificerat utbud 
  • valfria kurser (högst 60 hp, varav minst 30 hp utanför de matematiska ämnena)
  • examensarbete (15 hp)

Obligatoriska kurser

Den första delen av det treåriga programmet omfattar grundläggande utbildning i algebra och vektorgeometri, matematisk analys i en och flera variabler, lineär algebra och beräkningsprogrammering och - från höstterminen 2020 - en grundkurs i matematisk statistik och sannolikhetsteori. Dessa kurser utgör tillsammans den teoretiska kärnan som är grundläggande för tillämpad matematik, statistik, matematisk fysik, ekonomi och många andra områden.

Alternativobligatoriska kurser

Efter avslutat obligatoriskt kursblock erbjuds studenterna ett brett utbud av kurser i ren matematik, matematisk statistik och numerisk analys. Diskret matematik, talteori, abstrakt algebra, topologi, ordinära differentiella ekvationer, komplex analys, differentialgeometri är några exempel på kurser i matematik som finns tillgängliga. Ytterligare kurser i matematisk statistik, sannolikhetsteori och numerisk analys av mer tillämpad karaktär kompletterar utbudet och ger träning i att samla in, analysera och modellera data.

Valfria kurser

Kurserna inom detta block kan väljas bland mer avancerade kurser inom de matematiska ämnesdisciplinerna, inom naturvetenskap och även i andra  ämnen över hela universitetet. Kurser omfattande minst 30 högskolepoäng måste vara utanför det matematiska ämnesområdet. De flesta studenter väljer att kombinera sina matematiska studier med kurser i fysik, datavetenskap eller ekonomi. Syftet med de valfria kurserna är att erbjuda studenterna möjlighet att både fördjupa och bredda sin kunskap utifrån sina egna intressen.

Examensarbete

Examensarbetet kan göras i ren matematik, matematisk statistik eller numerisk analys inom ett ämne av intresse valt i samråd med en handledare. Projektet kan ha teoretisk karaktär men kan också genomföras inom ett tillämpat område i samarbete med en industripartner.

Uppdaterad programstruktur från hösten 2024

Strukturen för kandidatprogrammet har uppdaterats inför höstterminen 2024. Ändringarna avser primärt vissa av de obligatoriska kurserna som ingår inom programmets första år.

En tidigare ändring av programstrukturen genomfördes höstterminen 2020 då kursen MASA02 Matematisk statistik, grundkurs (15 hp) blev obligatorisk inom programmet och ersatte den tidigare alternativobligatoriska kursen MASA01. Ytterligare en ändring genomfördes höstterminen 2015 då programmering introducerades i ett tidigare skede i utbildningen. Dessa ändringar gör att kursfordringarna för kandidatexamen i matematik ser annorlunda ut för studenter som blir antagna till programmet från och med höstterminen 2024 jämfört med motsvarande kursfordringar för tidigare antagningsomgångar. Detaljerad information om kurserna finns tillgängliga under kursfordringar.

Detaljerade kurskrav för studenter som antas till programmet, både före och efter implementeringen av strukturändringarna, finns tillgängliga under kursfordringar.

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2021-06-29