lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Forskarutbildning

Intresserad av doktorandstudier vid Matematikcentrum?

Här kan du läsa Lunds universitets generella information om forskarutbildning, t.ex. regler för antagning, studieplaner, etc.:

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå, LTH

Utbildning på forskarnivå, Naturvetenskapliga fakulteten

Vid Matematikcentrum är en doktorandutbildning oftast 5 år, varav 20% består av institutionstjänstgöring såsom undervisning.

Studieplaner LTH

Studieplaner Naturvetenskapliga fakulteten

Kurser

Kurser inom forskarutbildningen vid LTH

 

Nedan listas kurser på doktorandnivå som ges eller har getts vid Matematikcentrum. Kontakta gärna studierektorer eller kursansvarig lärare för mer information.

 

Forskarutbildningskurser Matematikcentrum LTH

 

Ytterligare kurser som också undervisas inom grundutbildningen vid Matematisk Statistik

Finansiell statistik

Inferensteori

Icke-linjära tids-serier

Linjär och logistisk regression

Linjär och logistisk regression med datainsamling

Monte Carlo-baserade statistiska metoder

Prissättning av derivattillgångar

Spatial statistik med bildanalys

Stationär och icke stationär spektralanalys

Stationära stokastiska processer

Statistisk modellering av extremvärden

Statistisk modellering av multivariata extremvärden

Tidsserieanalys

Sannolikhetsteorins matematiska grunder

 

 

KONTAKT

Maria Sandsten
Studierektor, Doktorandstudier, Matematikcentrum Teknisk fakultet
maria.sandsten@matstat.lu.se
046-222 49 53

Sandra Pott
Studierektor, Doktorandstudier, Matematikcentrum, Naturvetenskaplig fakultet
sandra.pott@math.lu.se
046-222 85 42

Stanislav Volkov
Studierektor, Doktorandstudier, Matematikcentrum, Matematisk statistik
stanislav.volkov@matstat.lu.se
046-222 95 38