lu.se

Masterprogram matematik

Programöversikt

Programmet syftar till att på avancerad nivå ge de studerande teoretisk kunskap om matematik med praktiska färdigheter i att tillämpa den både på rent matematiska frågeställningar och inom matematikens tillämpningsområden.

Programmet ger behörighet till forskarutbildning i matematik. Studenten skall också ha uppnått tillräckliga färdigheter i att tillämpa matematiken för att vara anställningsbar inom industri och förvaltning där matematiska problem uppstår.

Programmet har två inriktningar -  matematik och numerisk analys. Båda inriktningarna har en enkel och flexibel struktur och en stor mängd kurser inom ren och tillämpad matematik, numerisk analys och matematisk statistik är tillgängliga inom programmet. Valet av inriktning speglas av studentens val av kurser inom programmet. Inriktningarna utlyses inte separat, utan en student antagen till masterprogrammet väljer sin inriktning genom att välja kurser inom programmet.

Läs mer om inriktning matematik
Läs mer om inriktning numerisk analys

Förkunskapskrav

För att bli antagen till programmet krävs att den sökande har avlagt en kandidatexamen och läst minst 90 högskolepoäng i matematik alternativt minst 60 högskolepoäng i matematik och minst 30 högskolepoäng i numerisk analys, beräkningsmatematik eller beräkningsprogrammering. Kurserna i matematik och numerisk analys behöver inte ingå i den av studenten avlagda kandidatexamen.

Programstruktur och kursfordringar

Programmets struktur och kursfordringarna för båda inriktningarna har uppdaterats inför höstterminen 2020 i och med att många kurser som ingår i programmet har fått nya kurskoder Både de nya och den gamla kursfordringarna finns beskrivna under rubriken Programstruktur.

Till Programstruktur.

Utbildning

Programmet börjar med ett introduktionsmöte, vid vilket studenterna väljer den första terminens kurser. Information om kurserna och tidpunkter för introduktionsmöten återfinns i kurslistan i vänstermenyn. Inför övriga terminer inom programmet anmäler man sig på antagning.se till de kurser som man vill studera. Anmälningsperioden för kurserna är 15 mars-15 april inför en hösttermin, och 15 september-15 oktober inför en vårtermin.