lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Matematik 1

Under den första terminen på ämneslärarutbildningen men ingångsämne matematik läser man kursen

ÄMAD01 Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 högskolepoäng.

Kursen består av följande delkurser: 

  • Envariabelanalys (13 hp)
  • Lineär algebra 1 (6 hp)
  • Beräkningsprogrammering med Python (6 hp)
  • Ämnesdidaktik (5 hp)

De första tre delkurserna samläses med studenter på motsvarande kurser inom naturvetenskapliga kandidat-programmet i matematik och ger dig en gedigen grund för fortsatta studier i ämnet. Delkursen Envariabelanalys går på halvfart under hela terminen. Parallellt med denna läses Lineär algebra 1 och Beräkningsprogrammering med Python under första respektive andra halvan av terminen. Delkursen Ämnesdidaktik ges i form av en seminarieserie som ramar in ämnesstudierna och sträcker sig över hela terminen.

Höstterminen 2021

Kursen startar måndagen den 30 augusti med en föreläsning i envariabelanalys kl 10.15-12.00. Ett separat introduktionsmöte för studenter antagna till ämneslärarutbildningen i matematik kommer att äga rum veckan före terminsstart.

Undervisningen i ämneskurserna består av gemensamma föreläsningar och gruppundervisning i form av lektioner, räkneövningar, SI-möten och datorlaborationer som sker i mindre studentgrupper. Föreläsningarna ges uteslutande på engelska, medan gruppundervisningen kommer att ges på svenska.

Information om undervisningen kommer att publiceras kontinuerligt under kursens gång på delkursernas sidor som nås via lärplatformen Canvas. Litteraturlistan finns här.