lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lärarutbildning matematik

Ämneslärarutbildning i matematik för gymnasieskolan

Från och med höstterminen 2015 erbjuder vi på Lunds universitet ämneslärarutbildning även i matematik för gymnasieskolan. Ämneslärarutbildningen koordineras av Institutionen för utbildningsvetenskap, men ämnesstudierna bedrivs på Matematikcentrum i Lund.

Inom ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan kombinerar man ämnesstudier i två ämnen - ett huvudämne och ett andraämne - med kurser i utbildningsvetenskap och praktik (verksamhetsförlagd utbildning), i en omfattning av 300 hp (högskolepoäng). 

Du som väljer matematik som huvudämne läser 120 hp i ämnet, vilket inkluderar ett examensarbete i matematik med didaktisk inriktning omfattande 30 hp. Kurserna i matematik samläses med studenter på kandidatprogrammet i matematik vid naturvetenskapliga fakulteten.