lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tentamina

Skriftiga tentamina vårterminen 2020

Från och med den 18 mars har universitetet gått över till distansundervisning, efter Regeringens rekommendationer (17/3), med anledning av det nya coronavirusets snabba spridning.

I samband med denna omställning har Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ändrat sin regeltillämpning för att stödja nödvändiga ändringar av examinationsformer och kursplaner.

Vid naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik bedrivs all undervisning på distans och salstentamina schemalagda under mars/april  samt maj/juni har blivit ersatta med andra examinationsformer.

Aktuell kurs- och tentameninformation finns publicerad på respektive kurstillfälles hemsida i Canvas. Studenter som varken är registrerade eller omregistrerade på en oavslutad kurs och som önskar delta i examinationen får kontakta studierektor för omregistrering och anmälan till tentamen.Omregistrering ger automatisk tillgång till kursens aktuella Canvas-sida.

Observera att tentamina inte kan genomföras anonymt. Tentamensanmälan via Studentportalen (Ladok) som i vanliga fall genererar anonymkoder för anmälda studenter är egentligen inte nödvändig. Vi har låtit tentamensregistreringen vara öppen i Ladok för att kunna ta kontakt med äldre studenter som avser tentera en oavslutad kurs och säkerställa att de får tillgång till kursens aktuella hemsida i Canvas.

Uppsamlingstentamina, augusti 2020

De studenter som önskar tentera i augusti på någon/några av kurserna

 • MATC12 Ordinära differentialekvationer 1
 • MATM11 Algebraiska strukturer
 • MATM12 Analytiska funktioner
 • MATM13 Differentialgeometri
 • MATM15 Talteori
 • MATM19 Integrationsteori
 • MATM27 Ordinära differentialekvationer 2
 • MATM30 Sannolikhetsteorins matematiska grunder
 • MATP13 Grupp- och ringteori
 • MATP15 Lineär funktionalanalys

måste anmäla detta till vår utbildningsadministratör Kerstin Rogdahl genom att skicka ett mejl till  Kerstin.Rogdahl@math.lu.se med namn, personnummer  och kursnamn senast 1 juni. Anmälan är bindande.
 
Om intresse finns kommer tentamina på dessa kurser att ordnas under perioden 10-25 augusti. Vid schemaläggning försöker vi undvika eventuella kollisioner med andra redan schemalagda omtentamina, så ange gärna om du avser delta i andra omtentamina under den här perioden.
En lista över dagar och tider för samtliga uppsamlingstentamina kommer att anslås senast 15 juni. Information kommer att publiceras på institutionens utbildningssidor under rubriken “aktuell studentinformation”.
 
Observera att:

 • Det är endast för ovanstående kurser som man behöver anmäla sig till tentamen i augusti redan nu i juni. Till övriga kurser som redan har angivna omtentamensdatum på skrivschemat anmäler man sig på studentportalen senast en vecka före tentamen.
 • Man måste ha varit registrerad/omregistrerad på kursen för att kunna delta i examinationen.

Anmälan till skriftliga tentamina

Matematik NF har infört anonyma skriftliga tentamina vilket förutsätter att studenterna anmäler sig till både ordinarie tentamina och omtentamina via studentportalen.

Detta gäller inte tentamina på nedlagda kurser och uppsamlingstentamina, där anmälan sker separat, se information i högerspalten.

För att kunna anmäla sig till tentamen måste man vara registrerad, eller omregistrerad, på respektive kurs. 

När du anmäler dig till tentamen via studentportalen kommer du att tilldelas en anonymkod som du kommer att få av tentamensvakten vid tentamenstillfället. Det är denna kod som rättande lärare ser och rapporterar in resultat på.

Tentamensanmälan öppen i två veckor

Tentamensanmälan öppnar tre veckor före respektive tentamen och stängs en vecka innan tentamensdatumet.

Har du missat att anmäla dig under denna period ska du kontakta utbildningsadministratören på institutionen. I så fall kommer du att få skriva din tentamen i mån av plats. Observera att du inte kommer att kunna skriva tentamen anonymt.

Kortfattad arbetsgång

 • Du anmäler dig till tentan via studentportalen
 • Din anonymkod delas ut av tentamenvakten
 • Du skriver din anonymkod + en personlig identifikationskod på varje inlämnat papper
 • Skrivningen rättas anonymt

Studenter med särskilda behov

Tentander med rätt till anpassad tentamen skall, utöver anmälan, kontakta studerandeexpeditionen på fjärde våningen minst två veckor före tentamen. Detta måste göras före varje skriftlig tentamen de tänker deltaga i inklusive omtentamina. De kommer då att upplysas om var och när tentamen äger rum och hur länge den pågår.

 

 

Studerandeexpedition

Matematik, Naturvetenskaplig fakultet
expedition@math.lu.se
046-222 85 55
Expeditionstid:
måndag och torsdag 10.45-12.15, 13.15-14.30
onsdag 10.45-12.15

Omtentamen nedlagda kurser

Vill du göra en omtentamen på en kurs som inte ges längre?

Kontakta studierektor Anna-Maria Persson.

Anna-Maria Persson
anna-maria.persson@math.lu.se
046- 222 85 39