lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tentamina

Skriftiga tentamina i augusti 2020

Från och med den 15 juni 2020 kan undervisning och examination återigen genomföras i universitetets lokaler. Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning ska följas.

Schemalagda skriftliga omtentamina i augusti kommer att genomföras på campus som ursprungligen planerat, så länge vi kan säkerställa att reglerna och rekommendationerna kan följas. Detta innebär att om antalet studenter som anmäler sig till en viss omtentamen överstiger antalet tillgängliga skrivplatser, kan respektive tentamen komma att genomföras online.

Anmälan för varje ordinarie omtentamen schemalagd i augusti kommer att öppnas i Ladok tre veckor före examinationsdatumet och stänga en vecka före detta datum. På grund av de aktuella omständigheterna får endast anmälda studenter delta i respektive omtentamen. Uppdaterad information om omtentamen kommer att publiceras på kursens hemsida i Canvas en vecka före tentamen, efter att anmälan har stängts.

Skriftliga tentamina i matematik, augusti 2020

Nu har listan med skriftliga omtentamina i matematik som ges under augusti uppdaterats med de uppsamlingstentor som anordnas på studenternas begäran (inskickade innan 1 juni).

Inför en ordinarie omtentamen anmäler man sig via studentportalen senast en vecka före aktuellt tentamensdatum. Tentamensanmälan öppnar tre veckor före tentamen.

Sista datum för att anmäla önskemål om uppsamlingstentamen var den 1 juni. Studenter som har missat detta men är intresserade av att deltaga i någon av uppsamlingstentorna listade ovan ombedes att skicka ett mejl innehållande namn, personnummer och kursnamn till vår utbildningsadministratör Kerstin Rogdahl (Kerstin.Rogdahl@math.lu.se).

Uppsamlingstentamina, augusti 2020

De studenter som önskar tentera i augusti på någon/några av kurserna

 • MATC12 Ordinära differentialekvationer 1
 • MATM11 Algebraiska strukturer
 • MATM12 Analytiska funktioner
 • MATM13 Differentialgeometri
 • MATM15 Talteori
 • MATM19 Integrationsteori
 • MATM27 Ordinära differentialekvationer 2
 • MATM30 Sannolikhetsteorins matematiska grunder
 • MATP13 Grupp- och ringteori
 • MATP15 Lineär funktionalanalys

måste anmäla detta till vår utbildningsadministratör Kerstin Rogdahl genom att skicka ett mejl till  Kerstin.Rogdahl@math.lu.se med namn, personnummer  och kursnamn senast 1 juni. Anmälan är bindande.
 
Om intresse finns kommer tentamina på dessa kurser att ordnas under perioden 10-25 augusti. Vid schemaläggning försöker vi undvika eventuella kollisioner med andra redan schemalagda omtentamina, så ange gärna om du avser delta i andra omtentamina under den här perioden.
En lista över dagar och tider för samtliga uppsamlingstentamina kommer att anslås senast 15 juni. Information kommer att publiceras på institutionens utbildningssidor under rubriken “aktuell studentinformation”.
 
Observera att:

 • Det är endast för ovanstående kurser som man behöver anmäla sig till tentamen i augusti redan nu i juni. Till övriga kurser som redan har angivna omtentamensdatum på skrivschemat anmäler man sig på studentportalen senast en vecka före tentamen.
 • Man måste ha varit registrerad/omregistrerad på kursen för att kunna delta i examinationen.

Anmälan till skriftliga tentamina

Matematik NF har infört anonyma skriftliga tentamina vilket förutsätter att studenterna anmäler sig till både ordinarie tentamina och omtentamina via studentportalen.

Detta gäller inte tentamina på nedlagda kurser och uppsamlingstentamina, där anmälan sker separat, se information i högerspalten.

För att kunna anmäla sig till tentamen måste man vara registrerad, eller omregistrerad, på respektive kurs. 

När du anmäler dig till tentamen via studentportalen kommer du att tilldelas en anonymkod som du kommer att få av tentamensvakten vid tentamenstillfället. Det är denna kod som rättande lärare ser och rapporterar in resultat på.

Tentamensanmälan är öppen i två veckor

Tentamensanmälan öppnar tre veckor före respektive tentamen och stängs en vecka innan tentamensdatumet.

Har du missat att anmäla dig under denna period ska du kontakta utbildningsadministratören på institutionen. I så fall kommer du att få skriva din tentamen i mån av plats. Observera att du inte kommer att kunna skriva tentamen anonymt.

Kortfattad arbetsgång

 • Du anmäler dig till tentan via studentportalen
 • Din anonymkod delas ut av tentamenvakten
 • Du skriver din anonymkod + en personlig identifikationskod på varje inlämnat papper
 • Skrivningen rättas anonymt

Studenter med särskilda behov

Tentander med rätt till anpassad tentamen skall, utöver anmälan, kontakta studerandeexpeditionen på fjärde våningen minst två veckor före tentamen. Detta måste göras före varje skriftlig tentamen de tänker deltaga i inklusive omtentamina. De kommer då att upplysas om var och när tentamen äger rum och hur länge den pågår.

 

 

Studerandeexpedition

Matematik, Naturvetenskaplig fakultet
expedition@math.lu.se
Tel: +46 (0)46 -222 85 55
Expeditionstid:
måndag och torsdag 10.45-12.15, 13.15-14.30
onsdag 10.45-12.15

Omtentamen nedlagda kurser

Vill du göra en omtentamen på en kurs som inte ges längre?

Kontakta studierektor Anna-Maria Persson.

Anna-Maria Persson
anna-maria.persson@math.lu.se
Tel: +46 (0)46- 222 85 39