Hoppa till huvudinnehåll

Studiegång, start hösttermin, t.o.m. 2019

Studenter antagna till kandidatprogrammet i matematik under en hösttermin från och med 2015 till och med 2019 rekommenderas att studera enligt nedanstående ordning. Observera att vissa kurser har fått uppdaterade kurskoder, jämför gärna med rekommenderad studiegång från och med höstterminen 2020.

År 1 - obligatoriska kurser 

Under det första året läser man obligatoriska kurser i matematik och beräkningsprogrammering omfattande 60 hp.

Hösttermin, år 1

KursStudietakt / Period
MATA21 Envariabelanalys, 15 hphalvfart, hela terminen
MATA22 Lineär algebra 1, 7,5 hphalvfart, första halvan av terminen
NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python, 7,5 hp halvfart, andra halvan av terminen

 Vårtermin, år 1

KursStudietakt / Period
MATB21 Flervariabelanalys 1, 7,5 hphalvfart, första halvan av terminen
MATB22 Lineär algebra 2, 7,5 hphalvfart, första halvan av terminen
MATB23 Flervariabelanalys 2, 7,5 hp halvfart, andra halvan av terminen
MATA23 Algebrans grunder, 7,5 hphalvfart, andra halvan av terminen

År 2 - valbara (minst 45 hp) och valfria kurser

Efter att första årets obligatoriska kurser är avklarade öppnas det ett flertal studievägar inom de matematiska ämnesdisciplinerna. Kurser i ren och tillämpad matematik, matematisk statistik och numerisk analys finns tillgängliga.

Enligt de formella kursfordringarna för kandidatexamen ska man läsa minst 45 hp alternativt obligatoriska (valbara) kurser, som väljs ur en specificerad lista, och minst 30 hp (högst 60 hp)  valfria kurser inom andra ämnen.

Listan med alternativt obligatoriska kurser inom de matematiska ämnesdisciplinerna är sammanställd för att garantera möjlighet till både breddning och fördjupning (se kursfordringar för kandidatexamen) och den omfattar mer än 45 hp.

Vi rekommenderar starkt att man läser minst en kurs i matematisk statistik och en i numerisk analys innan man riktar in sig mot en viss ämnesdisciplin. Vi rekommenderar även att man läser fler kurser än minimikravet på 45 hp inom de matematiska disciplinerna. 

Hösttermin, år 2

KursStudietakt / Period
MASA01 Matematisk statistik, grundkurs, 15 hphalvfart, hela terminen
MATB24 Lineär analys, 7,5 hphalvfart, första halvan av terminen
MATB13 Diskret matematik, 7,5 hp halvfart, andra halvan av terminen

 Vårtermin, år 2

Under den andra vårterminen på programmet är det lämpligt att välja kurser inom andra ämnen. Man kan välja att läsa kurser omfattande 30 hp i ett annat ämne eller så kan man kombinera valfria kurser med kurser inom de matematiska disciplinerna.

Följande kurser som ingår i det ordinarie kursutbudet under en vårtermin är relevanta för denna nivå.

KursStudietakt / Period
MATM11 Algebraiska strukturer, 7,5 hphalvfart, första halvan av terminen
MASC01 Sannolikhetsteori, 7,5 hphalvfart, första halvan av terminen
MASC02 Statistisk inferensteori, 7,5 hphalvfart, andra halvan av terminen, vartannat år
NUMA41 Grundkurs i numerisk analys, 7,5 hphalvfart, andra halvan av terminen

År 3 - valfria kurser, examensarbete

Under det tredje året på programmet har man möjlighet till fördjupning i någon utav de matematiska ämnesdisciplinerna. Beroende på tidigare studieval ska man nu välja kurser för att uppfylla kursfordringarna, dels för kandidatexamen gällande alternativobligatoriska och valfria kurser, dels för att skriva ett examensarbete i matematik, matematisk statistik eller numerisk analys under sista terminen på programmet. Examensarbeteskursen har olika kurskoder beroende på vilken inriktning man väljer: 

De specifika krav som ställs för de olika inriktningarna framgår av respektive kursplaner.

Nedan finns det en förteckning över relevanta kurser som ges under kandidatprogrammets tredje år.

Hösttermin, år 3

KursStudietakt / Period
MATM12 Analytiska funktioner, 15 hphalvfart, hela terminen
MATC12 Ordinära differentialekvationer 1, 7,5 hphalvfart, andra halvan av terminen
MATM13 Differentialgeometri, 7,5 hphalvfart, första halvan av terminen
MATM15 Talteori, 7,5 hphalvfart, andra halvan av terminen
MASC03 Markovprocesser, 7,5 hphalvfart, första halvan av terminen
MASC04 Stationära stokastiska processer, 7,5 hphalvfart, första halvan av terminen
NUMA11 Numerisk linjär algebra, 7,5 hphalvfart, första halvan av terminen

 Vårtermin, år 3

KursStudietakt / Period
MATM11 Algebraiska strukturer, 7,5 hphalvfart, första halvan av terminen
MASC05 Försöksplanering, 7,5 hphalvfart, andra halvan av terminen
NUMA12 Numerisk approximation, 7,5 hphalvfart, andra halvan av terminen

 

 

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2021-10-04