lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studentinformation

Anmälan till kurser inför vårterminen 2021

Vårterminens kurser är öppna för anmälan på antagning.se från och med 15 september till och med 15 oktober.

Även programstudenter måste söka sina kurser inom programmet på antagning.se. Som programstudent har man platsgaranti på obligatoriska och alternativ-obligatoriska kurser inom programmet förutsatt att man uppfyller förkunskapskraven och att man söker i tid. 

Det är viktigt att man anmäler sig i tid! De flesta anmälningsalternativ kommer att vara stängda för sen anmälan efter den 15 oktober. Endast i mån av plats kommer vissa kurser att öppnas för sen anmälan i anslutning till terminsstart.

Informationsmöten

Två informationsmöten har anordnats inför kursvalet:

  • Informationsmöte om utbytesstudier - onsdag 30 september

Koordinatorer för utbytesstudier har informerat om internationella möjligheter. Se presentationsfil.

  • Informationsmöte inför kursvalet - onsdag 7 oktober

Studievägledarna har informerat om kursutbudet i matematik, matematisk statistik och numerisk analys  samt om andra relevanta ämnesval. Se presentationsfiler: Allmän information, Kursutbud i matematisk statistik, Kursutbud i fysik.

Programmet utlyses ej inför vårterminen 2021

De flesta kurserna i matematik erbjuds både som kurser inom programmet och som fristående kurser. Masterprogrammet i matematik är inte utlyst inför vårterminen 2021, utan det kommer att vara öppet för anmälan från och med den 16 oktober 2020 till och med 15 januari 2021 inför höstterminen 2021.

Studenter som är intresserade av att läsa vårt masterprogram i matematik och inte vill vänta med att påbörja studierna till höstterminen 2021 är välkomna att söka relevanta kurser på avancerad nivå som fristående kurser inför vårterminen.

Vill man fortsätta med matematikstudierna höstterminen 2021 är man välkommen att söka programmet samt den andra terminens kurser inför denna termin. Intresserade studenter uppmanas att kontakta studierektorn eller någon av studievägledarna för mer detaljerad information.

Inför höstterminen 2021 kommer masterprogrammet i matematik enbart att vara öppet för anmälan under den tidiga anmälningsperioden, dvs från och med 16 oktober 2020 till och med 15 januari 2021.

Höstterminen 2020

Höstterminen 2020 startar måndagen den 31 augusti och kommer att pågå till och med söndagen den 17 januari 2021, med juluppehåll under perioden 23 december 2020 - 6 januari 2021.

Angående antagning

Höstterminens kurser har varit öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 mars - 15 april. Antagningsprocessen består av två urval. Det första urvalet blev klart den 9 juli då samtliga sökande fick ett antagningsbesked med svarskrav som skulle besvaras av antagna och reservplacerade studenter senast den 24 juli för att behålla den erbjuda studie- eller reservplatsen. Det slutgiltiga antagningsbeskedet efter det andra urvalet kommuniceras den 30 juli.

Studenter som har missat besvara det preliminära antagningsbeskedet med svarskrav får lämna in en sen anmälan om kursen är öppen för anmälan på antagning.se.

Kandidatprogrammet i matematik kommer inte att öppnas för sen anmälan. Vissa kurser i matematik, numerisk analys och matematisk statistik vid naturvetenskapliga fakulteten kommer dock att öppnas för sen anmälan den 15 juli. 

Antagna studenter kommer att få mer detaljerad information om kursstart efter den 10 augusti. Reservplacerade sökande kommer att få besked om eventuell antagning i nära anslutning till terminsstarten.

Kursinformation

Undervisning på grund- och avancerad nivå under hösten 2020 kommer att genomföras både digitalt och i universitetets lokaler. Vid campusundervisning ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer följas. För varje kurs som ges inom naturvetenskapliga fakulteten görs en riskbedömning om risken för smittspridning av Covid-19.

Information om introduktionsmöten, schema och skriftliga tentamina för samtliga kurser finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb senast fem veckor före terminstart. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Hemsidor för höstterminens kurstillfällen kommer att finnas för samtliga kurser i matematik och numerisk analys i lärplattformen Canvas. Dessa sidor kan nås från kurslistan i vänstermenyn. Antagna studenter kommer att få full tillgång till kurshemsidorna i Canvas i augusti.

Litteraturlistor till höstterminens kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som ges vid naturvetenskapliga fakulteten finns nedan:

Om höstens undervisning med anledning av coronaviruset

Från och med den 15 juni 2020 kan undervisning och examination återigen genomföras i universitetets lokaler. Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning ska följas. För varje kurs som ges inom naturvetenskapliga fakulteten görs en riskbedömning om risken för smittspridning av Covid-19.

Prioritering av undervisning och examination på campus

Följande moment och studentgrupper prioriteras (utan inbördes ordning) när det gäller undervisning och examination på campus.

  • Examination som inte kan, eller inte utan stora svårigheter, kan genomföras via digitala verktyg
  • Undervisningsmoment med praktiska och laborativa inslag
  • Fältstudier och praktik som inte kan genomföras på alternativt sätt
  • Internationella studenter vars uppehållstillstånd kan komma att påverkas om en för stor del av undervisningen ges digitalt
  • Undervisning och introducerande moment för studenter som inleder sina studier vid universitetet under höstterminen 2020
  • Undervisning och examination som bör genomföras med fysisk närvaro för studenter som befinner sig i slutet av sin utbildning

Riskbedömningar görs för varje kurs

För varje kurs som ges inom naturvetenskapliga fakulteten görs en riskbedömning om risken för smittspridning av Covid-19. Kontakta studierektor om du vill ha mer information om hur dina kurser ska genomföras under hösten.

Lunds Matematiska Sällskap

Välkommen till Lunds Matematiska Sällskap! Här hålls regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats