lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Flerdimensionell analys

Denna lärobok innehåller kärnan i en kurs i flerdimensionell analys, och har utvecklats för att användas i den grundläggande matematikutbildningen vid universitet och högskola. Förutom differentialkalkyl och integralkalkyl för funktioner av flera variabler, så behandlar boken även vektoranalys i planet och rummet. Författarnas ambition har  varit att ge en relativt fullständig framställning av teorin, och samtidigt komplettera teorin med intuitiva resonemang och många exempel. 

Till boken hör också ett kompletterande och fördjupande nätmaterial, som gör det möjligt att anpassa boken till olika kursinriktningar. En förutsättning för att ta till sig den flerdimensionella analysen är att man har en viss vana vid ''rumsligt tänkande''. Därför innehåller boken ett kapitel som utförligt behandlar analytisk geometri i två och tre dimensioner. Likaså ges funktionsbegreppet mycket utrymme, för att underlätta förståelsen för hur olika funktionstyper mellan rum av olika dimension skall tolkas. 

Boken vann Kurslitteraturpriset 2012 med motiveringen: ''För en klassisk men samtidigt nutida presentation av den flerdimensionella analysen.'' 

Författarna är verksamma vid Matematikcentrum, Lunds universitet.